හිත නිවෙන බුදු බන

රහතුන් වහන්සේලා ගෙන් නොඅඩුව තිබු මෙරට කාලයාගේ ඇවෑමෙන් රහත්වීම ගැන අසන්නට පවා දුර්ලභ වෙන තරමට ධර්මයේ හැසිරීම අඩුව පැවති සමයක සියලු ධර්මකාමී ගිහි පැවිදි ඇත්තන් ට ධර්ම සංවේගය ඇතිකර වදාළ මහා යතිවරයාන කෙනෙකු පහල විය. අති පුජෝත්තම මාහෝ සුමේධ මහා ස්වාමින් වහන්සේ එම උත්තමයාණන් වහන්සේය. ඒ උත්තමයානන් වහන්සේ දෙසු,  ඇසුවන් මන  ශ්‍රද්ධාවෙන්  තැන්පත් කරවන ධර්ම දේසනා ගණනක් මෙහි අඩංගු කර ඇත. මේ ධර්ම දේශනා සියල්ල රැකගෙන, සිය ධන වියදමින් සංරක්ෂණය කරන්නේ මාහෝහි, විලෝගෙදර, වසන සත්ගුණවත් කේ. බී. බණ්ඩාරනායක සිරිමතානන්ය. මේ දේසනා ද තවත් සුමධුර දේසනාද සුමේධ හිමියන්ගේ අවසරයෙන් කල පොත් පත් ද,  ඇවැසි කෙනෙක් වේ නම්, බණ්ඩාරනායක මහතා අමතන්න .
දුරකතන අංක 037 578 9300  හෝ ජංගම ‎077 653 8378  

It is a great fortune to get this opportunity to listen to a Noble Sangha Father. Those who knew Most Venerable Sumedha Maha Swaminwahanse at Galyaya Temple in Maho were indeed the lucky ones. Now atleast we are able to listen to few of the recorded DHAMMA DESANA by this noble sangha father, thanks to the efforts of preserving them by Mr. K.B.Bandarayake of Wilogedera, Maho, Sri Lanka. (Those who wish to obtain free copies of books and talks etc by Most Venerable Maha Swaminwahanse should contact this upasaka at the given address.)

To Listen on line CLICK on the Arrow below the Title

To DOWNLOAD and save Right Click the Title and define a folder in your computer. You gain merits by compiling CDs and distributing free . These talks will definitely pave the way to get a good rebirth.

001- Arunawathi Sutta
අරුනාවතී සුත්‍රය 
 

002- Anantha Budu Guna
අනන්ත බුදු ගුණ 

003-A-Vitakka Santhana Sutta Part 1
විතක්ක සන්තාන  සුත්‍රය 1
 

004- Trivida Sampada
ත්‍රිවිද සම්පදා 
 

005- Kummasa Pinda Jatakaya
කුම්මාස පිණ්ඩ ජාතකය 
 

006- Dammo Hawe Rakkati Dammacari
ධම්මෝ හවේ රක්කති ධම්මචාරි 
 

007- Ascjariya Buddha Guna
ආශ්චර්ය බුදු ගුණ

008- A- Arhat Gothamaka Watha- Part 1
අරහත් ගෝතමක වත 
 1

009-Vijja Charana
විජ්ජා චරණ 

010- Talk at Kurunegala Hospital
1982-02-28කුරුණෑගල රෝහලේදී 

011- Prarthana
ප්‍රාර්ථනා 

012- Aputtaka Situ
අපුට්ටක සිටුතුමා

013- Mangala Bosathanan
මංගල බෝසතාණෝ 

014- Poson Poya desanawa 1985
පොසොන් පොහොය දින  දේසනාව 

015- Maha Haththipala Jatakaya
මහා  හත්තිපාල ජාතකය

016- Chula Kamma Vibanga Sutta
චුල කම්ම විභංග සුත්‍රය

017- First Dewa Doothaya
පළමුවෙනි දේව දුතයා

018- Bosath Aschariya Dhamma
බෝසත් ආස්චර්ය ධර්ම 
 

020- Wesak Poya Desanawa -Margaya
වෙසක් පොහොය දින දේසනාව මාර්ගය 

021- Patigayen Welakeema
පටිගයෙන්   වෙන්වීම

023-Arhat Arjuna Watha
අරහත් අර්ජුන වත

025-  Wesak Poya Desanawa
වෙසක් පොහොය දින දේසනාව

026- Pinkama
පිංකම 

027 – Budu Guna
බුදු ගුණ

028- Arhat Gothamaka Thera watha
අරහත් ගෝතමක වත 

029-Arhat Arjuna Thera watha
අරහත් ගෝතමක වත

030- Donating Eyes
ඇස් දන් දීම 

031- Ruwanweli Puja
රුවන්වැලි පුජා 

032- About the Mind
සිත ගැන 

033- Sankapala Jatakaya
සංකපාල ජාතකය

034- Chula Kamma Vibanga sutta
චුල කම්ම විභංග සුත්‍රය

035-Marana Sathiya
මරණ සතිය

036 – Controlling Anger
තරහෙන් ඉවත්වීම

037 -Marana Sathiya
මරණ සතිය 

038 – Aggasmin Daana
අග්ගස්මින් දාන 

 048- Thuparama Puja
මහා ථුපාරාම පුජාව

Write to me if there are broken links: <daluwatta@nissarana.org>

Advertisements